Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
schwarzerwolf
15:47
7175 5c69
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
schwarzerwolf
15:47
schwarzerwolf
15:46
15:46
5564 d3e1 500

your-glasgow-smile:

Y u touch me

schwarzerwolf
15:46
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianyaako nyaako
schwarzerwolf
15:46
4345 4d5c 500
Reposted fromseaweed seaweed vianyaako nyaako
15:45
He was Science, I was Art
— (via silver-blonde)
Reposted fromorendasophie orendasophie viamaardhund maardhund
schwarzerwolf
15:45
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viagdziejestola gdziejestola
15:45
8838 e4a8
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamaardhund maardhund
schwarzerwolf
15:45
1252 1e30
schwarzerwolf
15:45
6890 ec6a 500
schwarzerwolf
15:45
6191 8da0 500
15:45
schwarzerwolf
15:44
Zastanawiam się, jak długo tak jeszcze wytrzymam. 
schwarzerwolf
15:44
schwarzerwolf
15:43
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viagdziejestola gdziejestola
schwarzerwolf
15:43
Mądrość nie jest mądrością, gdy staje się zbyt dumna by płakać, zbyt poważna, by się śmiać i zbyt pewna siebie, by prosić o pomoc"
— Ewa Kassala
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viastonerr stonerr
schwarzerwolf
15:43
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viakapitandziwny kapitandziwny
schwarzerwolf
15:43
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
schwarzerwolf
15:42
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl